הדף מאובטח
 

חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011


ביום 19.12.2011 פורסם ברשומות חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011 (להלן החוק), אשר מטרתו להגביר ולייעל את אכיפתם של חוקי העבודה על ידי הנהגת הליך מינהלי להטלת עיצום כספי על מעבידים ועל מזמיני שירות כהגדרתם בחוק וכן על ידי הטלת אחריות אזרחית ופלילית על מזמיני שירות, תוך התערבות בחוזה ההתקשרות בין מזמין השירות לבין המעביד. להלן תמצית עיקרי החוק:

עיצום כספי
החוק קובע שלושה מדרגים להטלת עיצום כספי על מעבידים בגין הפרת הוראות חיקוק המנויות בתוספת השנייה לחוק, בשיעורים של 5,000 ₪, 20,000 ₪ ו-35,000 ₪ (ומחצית מסכומים אלו על יחיד המעסיק עובדים שלא במסגרת עסק, משלח יד או פעילות ציבורית).

אחריות מזמין שירות
"מזמין שירות" : מי שמקבל אצלו שירות מקבלן, במסגרת עסקו, משלח ידו או פעילותו הציבורית, באחד התחומים שלהלן: שמירה ואבטחה ניקיון הסעדה (אם השירות ניתן לעובדי מזמין השירות).
"קבלן" : מי שעיסוקו במתן שירות, באמצעות עובדיו, אצל זולתו, באחד מהתחומים האמורים לעיל.
עיצום כספי - החוק קובע הוראות ותנאים להטלת עיצום כספי על מזמין שירות.
אחריות אזרחית : החוק קובע כי בתנאים מסוימים, לגבי הוראות חיקוק מסוימות, חובת מעביד שהוא קבלן, כלפי עובדו, תחול גם על מזמין השירות בעד פרק הזמן שהעובד הועסק במתן השירות אצלו. עוד קובע החוק כי מזמין שירות חייב לנקוט אמצעים סבירים, בנסיבות העניין, כדי למנוע פגיעה בזכויות עובדים של הקבלן המועסקים אצלו. כמו כן, החוק קובע תנאים בחוזה התקשרות בין קבלן לבין מזמין שירות. עוד יצויין, כי החוק קובע אילו הגנות טובות יעמדו לזכות מזמין השירות בתובענה אזרחית בשל הפרת חובה החלה על מזמין השירות.
אחריות פלילית : החוק מטיל אחריות פלילית על מזמין שירות בתנאים מסויימים (לרבות במקרה של הפרת חובה לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה בידי קבלן כלפי עובד של הקבלן) וכן מטיל אחריות פלילית על מנהל כללי של תאגיד שהוא מזמין שירות בתנאים מסויימים, וקובע עונשים בצד האחריות הפלילית.
יחסי עובד ומעביד - אין בהוראות החוק כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין מזמין שירות לבין עובד של קבלן המועסק אצלו, ואין בהוראות חוק זה לבדן כדי לשלול קיומם של יחסי עובד ומעביד בין מזמין שירות לבין מי שהחל בביצוע השירות אצלו כעובד של קבלן.
איסור התניה - החוק קובע כי זכותו של עובד של קבלן כלפי מזמין שירות לפי חוק זה אינה ניתנת להתניה או לוויתור.
איסור שיפוי &ndash החוק קובע כי תניה בחוזה בין מזמין שירות לקבלן הקובעת שיפוי של מזמין השירות או תשלום לו בשל חבותו לפי חוק זה, אין לה תוקף.

בודק שכר עבודה מוסמך
החוק קובע כי שר התמ"ת רשאי לתת לאדם תעודת הכרה כבודק שכר מוסמך, לצורך עריכת בדיקות תקופתיות כאמור בחוק זה לעניין התאמת תנאי העבודה של עובדים למשפט העבודה. השר יקבע הוראות לעניין עריכת בדיקות תקופתיות בידי בודק שכר מוסמך, לרבות לענין התאמת תנאי העבודה הניתנים לעובד לדרישות משפט העבודה, ואימות מידע על אודות ביצוע תשלומים בפועל.

איסור שיפוי וביטוח
החוק קובע כי לא ישפה אדם ולא ישלם, במישרין או בעקיפין, עיצום כספי שהוטל על אחר לפי חוק זה, והוראה או התחייבות לתשלום או לשיפוי כאמור בטלה.
עוד קובע החוק כי אין לבטח, במישרין או בעקיפין, אדם מפני עיצום כספי שיוטל עליו לפי חוק זה, והתקשרות בחוזה לביטוח כאמור בטלה.

תחילת החוק
תחילתו של החוק ביום 19.6.2012.

רוצה שנתקשר אליך?
רוצה לכתוב לנו?
לחץ כאן ליצירת קשר
כל הזכויות שמורות © דליאלון סוכנות לביטוח פנסיוני (2011) בע"מ          Spec: IT Solutions | Interface Design: UXpert | Graphics: Hila Design | Development: DIS