הדף מאובטח
 

תקנון האתר

המרכז לביטוח פנסיה חובה למעסיקים דליאלון סוכנות לביטוח פנסיוני (2011) בע"מ - תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר "המרכז לביטוח פנסיה חובה" (המרכז לביטוח פנסיה חובה למעסיקים) של דליאלון סוכנות לביטוח פנסיוני (2011) בע"מ .
השימוש באתר, לרבות התכנים, דפי האתר, שירותי האתר, פרטי המידע וכל שימוש אחר הנעשה באמצעות האתר הינם בכפוף לתנאי תקנון זה.
הסוכנות שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות לרבות באמצעות גריעה ו/או הוספה את תנאי תקנון זה בכל עת, והתנאים המחייבים, יהיו אלה המפורסמים בעת ביצוע הפעולה באתר.
הנכם מתבקשים לקרוא את התקנון בקפידה שכן בשימוש הנכם מסכימים לתנאים שבתקנון.

אתר זה עשוי להיות מקושר באמצעות קישוריות (links) לאתרים אחרים. קישורים אלה נועדו לשם הנוחיות בלבד ואין לאתר ו/או לסוכנות שליטה באתרים אלה ואין הם נושאים באחריות לתכנים המופיעים ו/או שאינם מופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר משום אישור לחומר המופיע בהם, והיא אינה מעידה על קשר כלשהו עם מפיעלי אתרים האמורים.

התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לנשים וגברים כאחד.
כותרות הפרקים ניתנו לשם ההתמצאות בלבד ולא תהא להם כל נפקות בפרשנות תקנון זה.

1. הגדרות

"האתר" אתר www.pensiahova.co.il המופעל על ידי הסוכנות.

"הסוכנות" דליאלון סוכנות לביטוח פנסיוני (2011) בע"מ לרבות כל הפועל בשמה ו/או מטעמה לרבות, בעליה, מנהליה ועובדיה. הסוכנות תהא רשאית להעביר את הפעלת האתר לסוכנות ביטוח אחרת או לגוף מוסדי כהגדרתו בחוק העיסוק הפנסיוני ובמקרה כזה יעודכן שם הסוכנות בהתאם.

"התקנון" לרבות מדיניות השמירה על הפרטיות.

"משתמש" בגיר כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב-1962.

"מעסיק" משתמש שהוא אדם המשלם שכר או משכורת.

"עובד" עובד (בעל תעודת זהות ישראלית) של המעסיק בגינו נערך הסדר פנסיוני כהגדרתו להלן באמצעות האתר.

"קרן הפנסיה" מיטבית עתודות קרן פנסיה בהתאמה אישית -קרן פנסיה מקיפה חדשה (תקנון קרן הפנסיה מופיעים באתר תחת חוצץ מידע נוסף). הסוכנות תהא רשאית להוסיף מעת לעת קרנות פנסיה נוספות בהתאם לשיקול דעתה.

"החברה המנהלת "מיטבית עתודות חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ מקבוצת כלל ביטוח.

"צו ההרחבה" צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 (נוסח הצו והסברים לגבי הוראותיו מופיעים באתר זה תחת חוצץ מידע נוסף).

"פנסיית חובה" הפקדות לקרן פנסיה בהתאם להוראות צו ההרחבה.

"טפסי שחרור" טופס הודעת מעסיק לקרן הפנסיה על עזיבת העובד את העבודה אצלו, טופס 161 וטופס 161א של רשות המסים.

"השכר המבוטח" כהגדרתו בצו ההרחבה כפי שהוזן באתר."הסכם הסכם עם החברה המנהלת בעניין צירוף עובדי המעסיק לקרן הפנסיה.


הצטרפות" (נוסח ההסכם והסברים לגבי הוראותיו מופיעים באתר זה בחוצץ מידע נוסף)

"כתב השיפוי" הסכם עם החברה המנהלת למקרה של הפסקת תשלומים בגין חלק מחודשי העסקתו של עובד (נוסח ההסכם והסברים לגביו הוראותיו מופיעים באתר זה בחוצץ מידע נוסף).

"פרמיה" הסכום החודשי שיופקד לקרן הפנסיה המבוסס על השכר המבוטח.

"כרטיס האשראי" כרטיס האשראי שהוזן על ידי המעסיק באתר.

2. מידע כללי על האתר

2.1 האתר מאפשר למעסיקים ממשק נוח לצרוף עובדים ולביצוע הפקדות פנסיוניות לפנסיית חובה בקרן הפנסיה בגינם (להלן "עריכת הסדר פנסיוני") וכן מאפשר קבלת מידע בעניין הסדר פנסיוני לעובד וביצוע עדכונים ושינויים בהסדר פנסיוני. בנוסף מאפשר האתר הנפקת טפסי שחרור סטנדרטיים עם סיום עבודה והכול כפי שיפורט להלן. (האמור לעיל יכונה להלן "השירותים למעסיק").

2.2 עובד יהיה רשאי לקבל מידע בעניין ההסדרים הפנסיוניים שערכו בגינו מעסיקים (להלן &ndash"שירותים לעובד").

2.3 השירותים לעובד והשירותים למעסיק (להלן יחדיו "השירותים") יינתנו אך ורק למשתמש שהזדהה באופן מלא בהתאם לדרישות המפורטות באתר לרבות כתובת דוא"ל תקינה ונתוני כרטיס אשראי מעודכנים. יובהר, כי מסירת פרטי זיהוי כוזבים הינה עבירה פלילית. אין באמור לעיל, כדי לחייב את האתר ו/או את הסוכנות לאפשר למשתמש כלשהו לקבל שירותים באתר זה ו/או כדי להבטיח לכל משתמש אפשרות לשימוש תקין באתר.

2.4 הסוכנות הינה סוכן ביטוח תאגיד והיא בעלת רישיון סוכן פנסיוני כהגדרת מונחים אלה בסעיפים 26 ו-28 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 וסעיף 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005 (להלן "חוק העיסוק הפנסיוני"). על אף האמור לעיל יובהר, כי השירותים אינם שירותי ייעוץ פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני כהגדרתם בחוק העיסוק הפנסיוני ואין הם בגדר המלצה או חיווי דעה בעניין ביצוע החיסכון הפנסיוני באמצעות קרן הפנסיה ואין האתר ו/או הסוכנות אחראים על תנאי החיסכון והביטוח בקרן הפנסיה . לקבלת שירותי שיווק פנסיוני בתשלום ניתן לפנות לסוכנות בהתאם לפרטי הקשר כמפורט להלן.

2.5 שירותי האתר יינתנו ביחס לפנסיית חובה בלבד - על פי שיעורי ההפרשות הקבועים בצו ההרחבה והשכר המבוטח כפי שיעודכן באתר על ידי המעסיק והחל ממועד ההפקדה הראשונה בלבד. למען הסר ספק יובהר ויודגש, כי האתר והסוכנות לא יהיו אחראים בכל צורה ואופן לקביעת היקף חובת הביטוח הפנסיוני של המעסיק (לרבות חובות מכוח צווי הרחבה ו/או הסכמים קיבוציים נוספים החלים על המעסיק) ו/או למועד תחילת החיסכון הפנסיוני (האתר לא יאפשר הפקדות רטרואקטיביות) וכל התשלומים שיבוצעו יחשבו כשוטפים על כל המשתמע מכך על פי תקנון קרן הפנסיה).

3. מתכונת פעילות

3.1 עריכת הסדר פנסיוני

3.1.1 מעסיק המעוניין לקבל שירותים מהאתר נדרש להירשם כמעסיק חדש.

3.1.2 במסגרת הרישום נדרש מעסיק חדש לפרט את פרטיו ואת פרטי העובדים בגינם הוא מעוניין בעריכת הסדר פנסיוני.

3.1.3 לאחר הזנת הנתונים הנדרשים ובכלל זה השכר המבוטח של כל אחד מעובדי המעסיק תחשב המערכת את סכום ההפקדה החודשית בגין כל עובדי המעסיק. חישוב הפרמיה כאמור יתבצע באמצעות הכפלת שכרו המבוטח של כל עובד בשיעור הפרמיה בגין העובד בהתאם להוראות צו ההרחבה.

3.1.4 כתנאי להשלמת תהליך הרישום וביצוע ההסדר הפנסיוני יחתום המעסיק (באמצעות אישור באתר) על הסכם ההצטרפות ועל כתב השיפוי בהתאם לדרישת קרן הפנסיה. הוראות הסכם ההצטרפות וכתב השיפוי ,אם נדרש, מהוות חלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו של המעסיק על פי תקנון זה.

3.1.5. יובהר, כי בהתאם להוראות סעיף 20(א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 על המעסיק לאפשר לעובד זכות בחירה בכל מוצר פנסיוני שייבחר לפני צירופו להסדר הפנסיוני כמפורט באתר, ואם לא יעשה כן הדבר יהווה עבירה פלילית. באישור התקנון מצהיר המעסיק כי נתן לעובד זכות בחירה כאמור.
כמו כן, האתר מיועד להצטרפות לקוחות חדשים בלבד, ואם לעובד הסדר פנסיוני קיים קודם אין לצרפו באמצעות האתר- באישור התקנון מצהיר המעסיק כי לעובד אין הסדר פנסיוני קיים קודם.


3.1.6 לאחר השלמת הפרטים והחתימה על הסכם ההצטרפות מסתיים של רישום המעסיק. תוך 5 ימי עסקים מסיום רישום המעסיק יישלח למעסיק דוא"ל בהתאם לכתובת שנמסרה על ידו (להלן "כתובת המעסיק") המאשר את רישומו באתר. לא נשלח דוא"ל תוך התקופה האמורה ייראה הדבר כאילו לא נרשם המעסיק באתר ובאחריות המעסיק בלבד לדאוג לביצוע הרישום מחדש. יודגש, כי הרישום באתר אינו מהווה אסמכתא להצטרפות לקרן הפנסיה ו/או לביטוח באמצעותה, והכיסוי בקרן הפנסיה הינו כפוף לתקנון הקרן ויחל רק ממועד משלוח תעודת חברות לעובד על ידי הקרן לאחר קליטת הפרמיה הראשונה.

3.2 הצטרפות לקרן פנסיה

3.2.1. לאחר השלמת רישום המעסיק כמפורט לעיל, ובכפוף לתשלום דמי גמולים יצורף כל עובד והכול בכפוף להוראות תקנון קרן הפנסיה. יובהר, כי פתיחת החשבון בקרן הפנסיה והכיסוי הביטוחי ייכנסו לתוקף בכפוף להסכמת החברה המנהלת של קרן הפנסיה.

3.2.2 קרן הפנסיה תשלח לעובד הודעה בדבר הצטרפות העובד לקרן הפנסיה.

3.2.3 גביית דמי הגמולים תתבצע כמפורט בפרק "תשלומים" להלן.

3.3 מידע למעסיק, שינויים ועדכונים

3.3.1 מעסיק יכול לקבל מידע באמצעות האתר בעניין פרטיו, פרטי העובדים, וכן אישורים בדבר ביצוע ההפקדות וכן כל מידע אחר שמאפשרת החברה המנהלת להעביר למעסיק והסוכנות בחרה להציג באתר.

3.3.2 באחריות המעסיק לעדכן כל שינוי בפרטיו ו/או בפרטי העובדים (לרבות הפסקת עבודה בין באופן זמני ובין באופן קבוע, שינויים בשכר המבוטח, הוספת עובדים, עדכון פרטי כרטיס אשראי וכד'). הפסקת עבודה זמנית תעודכן על ידי המעסיק באמצעות תיבת הסימון המתאימה בעמוד עדכון השכר באזור המעסיק באתר ואישורו לנוסח ההצהרה כפי שיפורט באתר מעת לעת. יובהר, כי אם נרשם העובד לאתר לא יהיה רשאי המעסיק לערוך שינויים בפרטי העובד וזאת פרט לעדכונים בשכרו ו/או הודעה על הפסקת עבודתו.

3.3.3 שיעור הגבייה מהשכר המבוטח יעודכן על ידי האתר בהתאם לשיעורים הקבועים בצו ההרחבה כמפורט בפרק "תשלומים" להלן.

3.4 תשלומים

האתר ייגבה שני סוגי תשלומים -פרמיה חודשית ודמי טיפול וזאת כפי שיפורט להלן. התשלומים יבוצעו באמצעות כרטיס האשראי שיזין המעסיק למערכת. להלן:

3.4.1 הפרמיה תשולם על פי השיעורים הקבועים בצו ההרחבה (חלק העובד וחלק המעסיק) בהתבסס על השכר המבוטח כפי שיוזן על ידי המעסיק ויעודכן על ידו מעת לעת. יובהר, כי שיעורי ההפרשות (חלק העובד וחלק המעסיק) יעלו במהלך התקופה בהתאם להוראות צו ההרחבה ובהסכמתו לתקנון זה נותן המעסיק הסכמתו לגבית הסכומים המתחייבים לפנסיית חובה כפי שיהיו מעת לעת לרבות במקרה של עדכון צו ההרחבה וזאת ביחס לכל אחד מהעובדים.

למען הסר ספק, המעסיק הוא שיהיה אחראי לבצע את ההתחשבנות מול העובד בעניין חלקו של העובד בפרמיה.

3.4.2 בנוסף לסכום האמור בסעיף 3.4.1 לעיל, תגבה הסוכנות דמי טיפול חודשיים בשיעור משתנה של 0.3% מהשכר המבוטח, או, במקרה של דיווח חל"ת, השכר המבוטח האחרון שדווח לפני דיווח החל"ת,  בגין כל עובד ובתוספת סכום קבוע של ₪26 למעסיק פרטי ו-28 ₪ למעסיק שהוא ועד בית בגין כל עובד למשך כל תקופת השירותים, כמפורט בסעיף 6 להלן,  (הסכום הקבוע (26/28 ₪) יוצמד למדד כשמדד הבסיס יהיה מדד נובמבר 2010 אשר פורסם ביום 15.12.2010 שיעור הסכום המשתנה יעודכן בשנת 2012 ל-0.375% , בשנת 2013 ל- 0.45%, שנת 2014 ועד לחודש שכר יוני 2016 ל-0.525%, מחודש שכר יולי 2016 ועד לחודש שכר דצמבר 2016 ל-0.54% ומשנת 2017 ואילך ל-0.555%. הסוכנות תהא רשאית להעלות מעת לעת את סכום ושיעור דמי הטיפול ובלבד שנשלחה למעסיק הודעת דוא"ל לכתובת המעסיק 60 ימים לפני מועד העלאת דמי הטיפול. אין בגביית דמי הטיפול כדי לגרוע מזכותה של הסוכנות לקבל כל עמלה ו/או תשלום מכל גורם אחר לרבות מהחברה המנהלת וכן תשלומים מהמעסיק בגין שירותים שאינם כלולים בשירותי האתר המוענקים כנגד דמי הטיפול החודשיים כאמור ו/או תשלומים שייגבו מעובד לפי הסכמתו של העובד.

שירותי האתר המוענקים כנגד דמי הטיפול הם כדלקמן:
1. עריכת הסדר פנסיוני והצטרפות לקרן פנסיה.
2. מתן מידע למעסיק ולעובד.
3. גביית דמי הגמולים.
4. הפקת טופסי שחרור.
השירותים האמורים יינתנו כמפורט בהוראות תקנון זה ובכפוף להוראותיו.

הסוכנות תהיה רשאית להעניק שירותים נוספים לרבות תוך קביעת תעריף לשירותים אלה מעת לעת.

3.4.3 על פי ההסדר בין האתר לבין חברת הסליקה, הפרמיה הראשונה תשולם בחודש העוקב לחודש השכר המבוטח הראשון לאחר השלמת ההרשמה והזנת מלוא הפרטים לאתר.
לדוגמא:
המעסיק השלים ההרשמה והזנת הפרטים ב31.1.20XX הפרמיה הראשונה תשולם בגין שכר 1.20XX המשולם ב-2.20XX.
יובהר, כי בהתאם לצורך חברת הסליקה היא שתקדים את ביצוע התשלום ללא עלות נוספת על המעסיק וכרטיס האשראי יחויב במועד הקרוב שלאחר מועד הדיווח לחברת הסליקה. יובהר, כי על מנת לעמוד במועדים המתחייבים על פי דין, (תשלום לקרן הפנסיה לא יאוחר מה-15 לחודש העוקב לשכר) תדווח הסוכנות לחברת הסליקה על סכומי הפרמיה בגין השכר המבוטח במהלך החודש העוקב לחודש השכר המבוטח כאמור באופן שביחס לדוגמא שלעיל יחויב כרטיס האשראי של המעסיק בחיוב בגין חודש 2.20XX (כלומר בחודש 3.20XX או בחיוב במהלך חודש 2.20XX למעסיק המחויב במועדים מאוחרים במהלך החודש)

3.4.4 בהתאם לאמור לעיל ימשיכו הפרמיות להיגבות אחת בחודש על פי דיווחי הסוכנות לחברת הסליקה כמפורט לעיל ובכפוף לעדכוני פרטים שיבצע המעסיק כמפורט בתקנון זה וזאת עד הפרמיה האחרונה. הפרמיה האחרונה תשולם בגין שכר החודש האחרון לגביו תדווח ההעסקה (בהתאם למועדי החיוב כמפורט לעיל) ו/או עד מועד הפסקת השירותים כמפורט בסעיף 6 להלן.

3.4.5 יובהר, כי הפרמיה שתיגבה באמצעות כרטיס האשראי או שתוקדם על ידי חברת הסליקה תשולם לחשבון נאמנות לטובת קרן הפנסיה בניהול הסוכנות בהתאם להוראות חוזר ביטוח 2004/14 "התקשרות מבטח עם סוכן ביטוח" שהוציא הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ו/או כל חוזר אחר שיחליף חוזר זה.

3.4.6 יובהר, כי נוכח האמור בסעיף 3.4.3 - 3.4.5 לעיל, ביחסים שבין האתר והסוכנות למעסיק לא תחוייב הסוכנות לשאת בתשלום שהועבר לקרן הפנסיה והמעסיק לא יבטל את תשלום הפרמיה לאחר ה-6 בחודש (מועד הדיווח של הסוכנות לחברת הסליקה). יובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המעסיק לבטל עסקה במסמך חסר חסר כמפורט בסעיף 9 לחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986 ובלבד שבכל מקרה בו יקבל המעסיק "החזר כפול" מחברת האשראי ומקרן הפנסיה ישיב למעסיק כל סכום שהסוכנות נשאה בו עד לסכום ההחזר העודף על סכום ההחזר לפי חוק כרטיסי חיוב הנ"ל.

3.5 מידע לעובד

3.5.1 עובד יכול לקבל מידע באמצעות האתר בעניין פרטיו וכן אישורים בדבר ביצוע הפקדות ויתרות בקרן הפנסיה.

3.6 סיסמאות כניסה

3.6.1 לצורך קבלת המידע וביצוע העדכונים יעשה המעסיק שימוש בשם המשתמש ובסיסמא שיקבעו על ידו בתהליך ההרשמה כפי שיעודכנו על ידו מעת לעת. במקרה של אבדן הסיסמא יהיה רשאי המעסיק לפנות לקבל סיסמא חדשה לכתובת הדוא"ל אותה רשם באתר.

3.6.2 לצורך קבלת מידע וביצוע העדכונים יעשה העובד שימוש בשם משתמש וסיסמא שישלחו אליו לכתובת הדוא"ל של המעסיק שרשם אותו לאתר. במקרה של אבדן הסיסמא או רצונו לשנותה יהיה העובד רשאי לפנות לקבל סיסמא חדשה וזאת לכתובת הדוא"ל המעודכנת ברישומיו אצל המעסיק שרשם את העובד באתר ו/או כתובת אחרת שתעודכן על ידי העובד באתר (להלן -"כתובת העובד"). יובהר, כי המעסיק לא יהיה רשאי לעשות כל שימוש בכתובת העובד ו/או בסיסמת העובד.

3.6.3 יובהר, כי הסיסמאות לאתר ניתנות לצורך שימוש אישי בלבד ואין להעבירן לכל צד שלישי. הפרטים המצויים באתר הינם פרטים אישיים החוסים בהגנת הפרטיות והמעסיק וכל משתמש באתר מתחייב לנקוט בכל האמצעים לשמירת הסיסמה בסוד ולשאת בכל נזק שייגרם עקב השימוש בסיסמא שניתנה להם על ידי גורם אחר. יובהר, כי המעסיק הוא שישא בכל נזק שייגרם לסוכנות ו/או לעובד בגין הזנת הפרטים על ידו לרבות נזקים הנובעים משימוש המעסיק בסיסמת העובד.


3.7 שירות עריכת טפסי שחרור

במקרה של סיום עבודה רשאי המעסיק להפיק טפסי שחרור באמצעות האתר. יובהר, כי טפסי השחרור הניתנים להפקה באמצעות האתר הינם טפסים בסיסיים בלבד והם ייערכו על בסיס הנתונים שיוזנו על ידי המעסיק לצורך מילוי טפסי השחרור בלבד ובכפוף להנחות הבסיס. יובהר, כי האתר לא יעדכן את טפסי השחרור על בסיס נתוני העובד, אף אם נתונים אלה מצויים בידיו בגין שירותי עריכת ההסדר הפנסיוני של העובד אצל אותו מעסיק או אצל מספר מעסיקים. במקרה בו נתוני העובד אינם עולים בקנה אחד עם הנחות הבסיס רשאי המעסיק למלא את הטפסים באופן עצמאי (הטפסים ניתנים להורדה באתר רשות המסים) והעובד רשאי לפנות לפקיד שומה לצורך הסדרת פטור ממס או למשוך את הכספים בניכוי מס. הסוכנות מציעה שירותי מילוי טפסים בתשלום.

לעניין זה "הנחות הבסיס" הן ההנחות המשתמעות מאופן מילוי הטפסים על ידי המערכת הממוחשבת של האתר ולרבות ההנחות הבאות:
1. העובד סיים את עבודתו אך לא הגיע לגיל פרישה כהגדרתו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004.

2. תקופת ההעסקה בגינה ממולא הטופס הייתה תקופה רצופה ללא הפסקות.

3. אין משולם מענק לשיעורין.

4. לא נרכשו זכויות קצבה בסמוך לפרישה.

5. העובד לא הועסק אצל מעסיקים אחרים במקביל.

6. העובד לא ערך היוון קצבאות בעבר.

7. בקשת הפטור היא לפי סעיף 9(7א) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (על חשבון הפטור לקצבה) ולא התבקש פטור נוסף לפי סמכות רשות המסים.

8. אין זכאות לפטור לפי סעיף 9(א) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש].

9. לא התבקש ייעוד כספים ו/או ביצוע רצפים.

10. אין זכאות לפטור לכספי גמולי לפי סעיפים 9(17) ו-(18) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש].

11. אין פריסה של כספים חייבים במס.

12. שכר העובד לא עלה בשום שלב בתקופת ההעסקה על סכום המענק הפטור ממס על פי סעיף 9(7א) לפקודת מס ההכנסה.

13. ככל שהמעיק לא ימסור לסוכנות את מספר תיק הניכויים שלו הרי ששדה זה ישאר ריק בטפסי סיום ההעסקה שיועברו על ידי הסוכנות בשם המעסיק לקרן הפנסיה.

14. העובד הינו "עובד-בשכר" (על בסיס שעתי) כגדרתו בסעיף 12 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963.

15. החישובים יעשו בהסתמך על מידע שיתקבל מהמעסיק בנושאים הבאים:

א.      נסיבות סיום ההעסקה של העובד אצל המעסיק ככאלו המזכות או לא מזכות את העובד בהשלמת פיצויי פיטורין מעבר לסכומים שנצברו עבורו בקרן הפנסיה.

ב.     השכר השעתי בחודש סיום ההעסקה והממוצע המשוקלל של שעות העבודה החודשיות של העובד בכל תקופת העסקתו לצורך חישוב השלמת הפיצויים.

ג.      מספר ימי החל"ת (חופשה ללא תשלום) במשך תקופת ההעסקה. בנוסף ההנחה שבהסתמך עליה יבוצע החישוב הוא שהיקף המשרה בתקופת החל"ת שתדווח על ידי המעסיק זהה לממוצע המשוקלל של היקף ההעסקה שידווח על ידו וכן שימי החל"ת התקיימו בתקופה בה לא בוצעו הפרשות לפיצויי פיטורין לקרן הפנסיה.

ד.      העובד חתם על טופס 161א שיועבר על ידנו למעביד ככתבו וכלשונו (לצורך מימוש הפטור המתאים ממס והצהרה על אי ניצול פטורים כפולים).


3.8 הימנעות ממתן השירותים
האתר יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הסוכנות, להימנע מליתן שירותים למעסיק ו/או לעובד וזאת מכל סיבה וטעם, ובמקרה כזה לא יאשר האתר מתן השירותים ו/או יפסיק הענקתם וזאת באמצעות הודעה לכתובת המעסיק ו/או לכתובת העובד לפי העניין. יובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע בכל אופן מאחריותם של המעסיק ו/או העובד לפי כל דין ו/או מזכותה הבלעדית של הסוכנות להעביר את פרטי המעסיק ו/או העובד לרשויות המוסמכות על פי כל דין ו/או למי שנפגע משימוש באתר אם יראו צורך לעשות כן ו/או מחובת עריכת ביטוח הפנסיוני לעובד ו/או מתשלום בגין הביטוח בקרן הפנסיה ו/או השירותים שניתנו לפי תקנון זה .

4. אחריות

4.1 האתר אינו אחראי ולא יהא אחראי באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת האינטרנט והמחשוב, על כל מרכיביה לרבות שרתי האתר ו/או החומרה והתוכנה בהם הוא עושה שימוש ולא ישא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתמש. המשתמש מצהיר בזה כי ידוע לו קבלת השירותים כפופה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט ועל כן לא יהא רשאי להעלות כנגד האתר כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני או אחר.

4.2 האתר אינו אחראי ולא יהא אחראי באופן כלשהו לפעילותן של חברות המנפיקות ו/או סולקות כרטיסי אשראי ולא יישא בכל אחריות הנובעת מכשל בתשלום על ידי חברת האשראי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר, כי המעסיק יהיה האחראי הבלעדי לוודא, כי חויב בתשלומים כמפורט בפרק התשלומים כמפורט להלן והאתר לא יהיה אחראי בכל צורה ואופן במקרה בו לו בוצעו התשלומים אף אם הדבר נבע מטעות ו/או תקלה באתר. למען הסר ספק, האחריות לבצע את ההפרשות הפנסיוניות לפי חוק צו ההרחבה ו/או לפי כל דין ו/או הסכם ולרבות מכוח הוראות חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958 (להלן "חוק הגנת השכר") מוטלת על המעסיק בלבד. יודגש, כי מבלי לגרוע מכל זכות השמורה לחברה המנהלת,אם מסיבה כלשהי לא בוצע תשלום ההפקדות הפנסיוניות לידי הסוכנות ו/או שהתשלום בוצע באיחור רשאית החברה המנהלת לנקוט הליכים כנגד המעסיק לרבות דרישה לתשלום ריבית פיגורים ו/או לשיפוי בהתאם להוראות סעיף 9א לחוק הגנת השכר.

4.3 המעסיק ו/או העובד לפי העניין יהיה האחראי הבלעדי לפרטים המוזנים על ידו לרבות עדכוניהם וזאת לרבות בגין עילות של הגנה על פרטיות. למען הסר ספק, יובהר, כי המעסיק הוא האחראי הבלעדי לעדכון השכר המבוטח המעודכן של העובד, הפסקת העסקתו של העובד באופן קבוע או זמני, הוספת עובדים עדכון כרטיסי אשראי וכו'.

4.4 הסוכנות תהיה רשאית בכל עת לבצע שינויים ו/או שיפורים באתר לרבות הפסקת פעולתו לפי שיקול דעתה הבלעדי ולמעסיק לא תהיה כל טענה בגין פעולה כאמור.

4.5 האתר לא יהיה אחראי לנזקים שייגרמו לכל משתמש, אם וככל שייגרמו, בקשר עם המידע המצוי באתר זה, והשימוש במידע הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש והסוכנות לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לכל נזק או הפסד אשר עלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין כתוצאה מהשימוש במידע שבאתר.

4.6 המעסיק ו/או העובד יהיה האחראי הבלעדי לקבלת דוא"ל בכתובת המעסיק ו/או כתובת העובד לפי העניין.

4.7 המשתמש לא יהא רשאי להעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם לו עקב עניינים שאינם באחריות האתר כמפורט לעיל (ולרבות כמפורט בסעיפים 2.4, 2.5 ו- 3.7 לעיל) ומתחייב לשפות את האתר בגין כל הוצאה שתוציא בקשר עם תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בקשר עם תביעה בגין נזק כאמור ובתנאי שהחברה לא תגיע לפשרה ו/או הסדר עם התובע ו/או הדורש ו/או הטוען (למעט המשתמש) ללא הסכמתו מראש ובכתב של המשתמש.

4.8 המשתמש מסכים, כי האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי, מיוחד או אחר, ו/או בכל עלות ו/או הוצאה של המשתמש בקשר עם השימוש באתר או השירותים, אלא אם נקבע אחרת במפורש בתקנון זה לעיל ולמשתמש לא תהא כל עילת תביעה אחרת כנגד האתר למעט בגין הפרתו של תקנון זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ואף אם ייקבע על ידי רשות מוסמכת אחרת, ואף אם הפר האתר את התחייבויותיו לפי תקנון זה מסכים המשתמש, כי בכל מקרה אחריות האתר כלפיו תוגבל לסכום של 10,000 ₪ בלבד, וזאת למעט במקרה של פעולה בזדון של האתר (יובהר, כי בעניין זה פעולה בזדון של מי מעובדי האתר ו/או הסוכנות לא תיחשב כפעולה בזדון של האתר). למען הסר ספק, לאתר לא תהא כל אחריות לביצוע התשלומים ו/או לתביעתם כמפורט בחוק הגנת השכר.

4.9 למען הסר ספק, אחריות האתר בתקנון זה משמעה גם אחריות הסוכנות ואין באי נקיבה במילה "הסוכנות" כדי להרחיב את אחריותה מעבר לאמור במפורש לעיל וכל התחייבות של משתמש כלפי האתר יראו אותה כחלה גם כלפי הסוכנות.

5. סודיות, אבטחת מידע ונתונים

5.1 האתר פועל באופן סביר ובכל האמצעים העומדים לרשותו על מנת לשמור על שלמות הפרטים שנמסרו לו.

5.2 על אף האמור לעיל, אין האתר אחראי לכל מקרה של מחיקה ו/או פגיעה בפרטים שנמסרו לרבות עת היו ברשות האתר ולא יהיה מחויב לפעול לשחזור קבצים כאמור.

5.3 במקרה בו מצא המעסיק, כי לא חויב באחד החודשים בתשלומים בהתאם לאמור להלן, יפעל המעסיק באופן מיידי על מנת לעדכן את הפרטים הנדרשים באתר ויודיע הדבר לשירות הלקוחות.

5.4 האתר מתעדכן באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה על מנת לספק ללקוחותיו הגנה הולמת מפני חדירה או פריצה בהתאם לשיקול דעתה של הסוכנות ועל פי המקובל בעולם האינטרנט. יחד עם זאת, נוכח מגבלות האבטחה למערכות מידע ותקשורת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור בתכני המשתמשים, לא יישא האתר בכל אחריות במקרה של גילוי ו/או שימוש במידע אודות המעסיקים ו/או העובדים למעט שימוש שלא כדין על ידי הסוכנות (לעניין זה "החברה" -כהגדרתה לעיל למעט כל הפועל בשמה ו/או מטעמה לרבות בעליה, מנהליה עובדיה)..

5.5 מבלי לגרוע מהאמור לעיל מופנה המשתמש לנספח "מדיניות שמירה על פרטיות" המצורף לתקנון זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

5.6 רישומי האתר יהוו ראיה לכאורה בכל הקשור בשירותים.

6. תקופת השירותים 

6.1 השירותים יינתנו רק לאחר קבלת הדוא"ל המאשר את ההרשמה לאתר כמפורט בסעיף 3.1.5 ובכפוף לקבלת אישור הצטרפות מקרן הפנסיה וגביית הפרמיות בפועל .

6.2 שירותים למעסיק יינתנו כל עוד מתקיימים התנאים הבאים:

6.2.1 באתר רשומים עובדים של המעסיק שטרם דווחה הפסקת העסקתם.

6.2.2 באתר קיימים נתונים תקינים של כרטיס האשראי או הרשאה לחיוב חשבון הבנק של המעסיק והגבייה ו\או הדיווח על חל"ת מתבצעות כסדרן.

6.2.3 האתר לא הודיע למעסיק באמצעות הודעת דוא"ל לכתובת המעסיק על הפסקת השירותים. למען הסר ספק, הודיע האתר על הפסקת השירותים מכל סיבה שהיא וההודעה נשלחה לכתובת המעסיק 30 ימים לפני מועד הפסקת השירותים, לא תהא למעסיק כל טענה ו/או דרישה בקשר עם הפסקת השירותים כאמור.

6.2.4 המעסיק לא הודיע לאתר באמצעות הודעת דוא"ל לכתובת האתר על רצונו בהפסקת השירותים. למען הסר ספק, אין בהודעה על הפסקת השירותים כאמור כדי לגרוע מחובותיו של המעסיק ביחס לביטוח הפנסיוני של העובד ו/או כדי להפסיק את חובותיהם ו/או זכויותיהם של המעסיק ו/או העובד ביחס לקרן הפנסיה. הודיע המעסיק על הפסקת השירותים יבוטל החיוב הקרוב בכרטיס האשראי של המעסיק.

6.2.5 אין באמור לעיל, כדי לגרוע מזכותו של האתר לשמור את המידע בעניין המעסיק ועובדיו גם לאחר מועד הפסקת השירותים וכן מזכותו של האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי של הסוכנות להמשיך להציג מידע בעניין המעסיק באתר בכפוף להצגת סיסמאות כאמור לעיל. על אף האמור לעיל, רשאי מעסיק כאמור לבקש שלא לאפשר נגישות למידע בענייננו באתר אף באמצעות שימוש בסיסמאות.

6.3 שירותים לעובד יינתנו כל עוד מתקיימים התנאים הבאים:

6.3.1 העובד רשום באתר על ידי מעסיק שלא הופסקו שירותיו כמפורט בסעיף 6.2 לעיל.

6.3.2 העובד לא ביקש להפסיק לאפשר גישה באמצעות האתר לנתוניו.

6.3.3 אין באמור לעיל, כדי לגרוע מזכותו של האתר לשמור את המידע בעניין העובד גם לאחר מועד הפסקת השירותים וכן מזכותו של האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי של הסוכנות להמשיך להציג מידע בעניין העובד באתר בכפוף להצגת סיסמאות כאמור לעיל בכפוף לזכותו של העובד בסעיף 3.3.2 לעיל . למען הסר ספק, אין בבחירת העובד כמפורט בסעיף 3.3.2 לעיל כדי למנוע מהמעסיק לקבל נתונים כמפורט בתקנון זה לעיל.

7. קניין רוחני

7.1 כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם מדובר בזכויות רשומות או בזכויות שטרם נרשמו או שאין מתקיים מרשם בעניינן) לרבות סודות מסחריים, עיצוב, בסיסי הנתונים על כל סוגיהם, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור באתר ובהפעלתו, הינם רכושה הבלעדי של הסוכנות בלבד והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה בלבד.

7.2 סמלילים (icons) וכל מידע ו/או אופן הצגה באתר וכן סימני מסחר, סימני לוגו והצגתם של אלה, הינם בבעלות בלעדית של החברה ואין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם את התכנים המופיעים באתר או לעשות בהם שימוש בכל דרך אחרת.

8. הפרת תנאי התקנון ו/או כל דין והצהרות המשתמש

8.1 אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מכל סעד ו/או עילה לאתר כלפי משתמש שהפר את תנאי התקנון ו/או כל דין.

8.2 המשתמש מצהיר בזאת כדלקמן:

8.2.1 המשתמש קרא היטב את הוראות התקנון והוא מסכים לתוכנן ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל תביעה ו/או דרישה ו/א טענה ביחס להוראות התקנון כלפי האתר.

8.2.2 המשתמש הינו האחראי הבלעדי לכל מידע ו/או נתון שהוזן על ידו וזאת מבלי לגרוע מאחריותו כמפורט ביתר הוראות התקנון.

8.2.3 המשתמש מתחייב לפעול בתום לב בכל הנוגע לשימוש באתר לרבות בקשר עם השירותים ומתחייב שלא לעשות באתר כל שימוש למעט כמפורט בתקנון זה.

9. דין וסמכות שיפוט

9.1 הדין אשר יחול על האתר, ההתקשרויות עם החברה וכיוצא באלה, יהיה הדין הישראלי בלבד.

9.2 בכל תובענה אשר עילתה נובעת מתקנון זה ו/או השימוש באתר, תוקנה הסמכות הבלעדית והיחודית לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו ונשללת בזה סמכותה של כל ערכאה שיפוטית אחרת.

9.3 בכל מקרה בו יקבע בעתיד, כי הוראה מהוראות תקנון זה אינה תקפה או אינה אכיפה, אזי תשתנה הוראה זו להוראה תקפה ו/או ברת אכיפה שמהותה קרובה ככל הניתן להוראה האמור.

10. שירות לקוחות והודעות

10.1 לפרטים בעניין השירותים ו/או המוצרים ניתן לפנות לשירות הלקוחות של האתר בטלפון: 03-7333444 או בדוא"ל info@pensiahova.co.il. בימים א'- ה' בין השעות 9:00 ל 14:00 למעט בימי חג ובערבי חג.

10.2 הודעות הצדדים זה לזה יישלחו באמצעות דוא"ל האתר יהיה דוא"ל שירות הלקוחות שלעיל. הודעה שתשלח באמצעות דוא"ל תיחשב ככזו שהגיעה ליעדה ביום העסקים שלאחר מועד המשלוח.

10.3 האתר יהיה רשאי, אך לא חייב לשלוח לכתובת המעסיק התראות לקראת גביית התשלום ו/או תזכורות לביצוע עדכונים.

10.3 כתובת הסוכנות היא כורזין 1 גבעתיים מיקוד 53583 הודעה שתשלח לחברה בדואר תיחשב ככזו שהומצאה לאתר תוך 7 ימי עסקים ממועד המשלוח או במועד מסירתה בפועל לפי המאוחר.
 

 

רוצה שנתקשר אליך?
רוצה לכתוב לנו?
לחץ כאן ליצירת קשר
כל הזכויות שמורות © דליאלון סוכנות לביטוח פנסיוני (2011) בע"מ          Spec: IT Solutions | Interface Design: UXpert | Graphics: Hila Design | Development: DIS