הדף מאובטח
 

תשלומים בעת שמירת הריון וחופשת לידה

עובדת בחופשת לידה ושמירת היריון 

"עובד או עובדת הזכאית לדמי לידה לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה-1995 (סעיף זה-דמי לידה), או עובדת הזכאית לגמלת שמירת היריון לפי החוק האמור (בסעיף זה- גמלת שמירת היריון), והם ומעבידם או המעביד בלבד, נהגו לשלם תשלומים לקופת גמל, ימשיך המעביד לשלם תשלומים כאמור בעד התקופה שבעדה שלמו דמי הלידה או גמלת שמירת היריון, לפי העניין, ובלבד שהעובדת או שהעובד שלמו בעד התקופה האמורה את התשלומים החלים עליהם, אם חלים, להבטחת הזכויות האמורות , והכל בשיעורים ולפי שכר העבודה כאילו הוסיפו העובדת או העובדה לעבוד בתקופה האמורה".
ביום 14.8.2008 פורסמו תקנות עבודת נשים (מועדים וכללים לתשלומים לקופת גמל), תשס"ח-2008 התקנות נכנסו לתוקף ביום 1.9.2008 ותחולתן על מי שזכאותם לגמלה לשמירת היריון או לדמי לידה החלה לאחר יום התחילה.
כעקרון, בהתאם לחוק ותקנות, אם מועברים בגיל העובדת, אשר הועסקה בשורות המעסיק לפחות ששה חודשים לפני הריונה , כספים לקופת גמל, לרבות ביטוחי מנהלים ,קרנות פנסיה, קופות גמל לחסכון וקרנות השתלמות, אזי , יש להמשיך להעבירם - בכפוף לתנאים המקדימים שפורטו בחוק ובתקנות- גם בתקופת היותה של העובדת בחופשת לידה ו/ או בשמירת היריון , לפי העניין.
התקנות יוצרות מנגנון מעניין של מתכונת העברת התשלומים במהלך תקופת הלידה: במשכורת האחרונה לפני חופשת הלידה, המעביד ינכה את חלקה של העובדת לקופת גמל בגין חודשיים (בנוסף על התשלום השוטף לקופה) ויעבירם יחד עם חלקו בבוא העת.
בגין יתרת חופשת הלידה , ישלם המעביד מקדמה לעובדת בשיעור חלקה בתשלומים לקופת הגמל ויעביר את הסכום במועד לקופה.
לעומת זאת , במהלך שמירת היריון , על המעביד להעביר את תשלומיו במועד ,כאשר על העובדת מוטל להעביר למעביד את חלקה בתשלומים על ליום התשיעי בחודש ועל המעביד להעבירם לקופה תוך 7 ימים מקבלתם אצלו. המעביד אינו רשאי לעכב את חלקו בתשלומים אם העובדת לא העבירה את חלקה בתשלומים.
בכל מקרה, שבו העובדת לא תשלם את חלקה , רשאי המעסיק, לקזז את החוב ממשכורת העובדת או מפיצויי הפיטורים המגיעים לה.

מעבר לצריך לעניין נציין , כי תקופת חופשת הלידה בגינה יש להעביר את הכספים היא תקופת חופשת הלידה הסטטוטורית בת 14 שבועות (במקרה הרגיל) בגינה זכאית העובדת לדמי לידה.
החובה אינה חלה בגין תקופת חופשה מוארכת עד לתום ששה חודשים מהלידה בעקבות תיקון שנכנס לאחרונה לתוקף וכמובן שאין היא חלה בגיל חופשה ללא תשלום שניטלה בסמוך לאחר חופשת הלידה.


רוצה שנתקשר אליך?
רוצה לכתוב לנו?
לחץ כאן ליצירת קשר
כל הזכויות שמורות © דליאלון סוכנות לביטוח פנסיוני (2011) בע"מ          Spec: IT Solutions | Interface Design: UXpert | Graphics: Hila Design | Development: DIS