הדף מאובטח
 

הסכמים מול איילון פנסיה וגמל

הסכמים מול החברה המנהלת

להלן קישור לתקנון קרן הפנסיה איילון פסגה מקיפה וכן ההסכמים שיכרתו אגב תהליך הרישום בין המעסיק לקרן הפנסיה.


לעיון בתקנון קרן הפנסיה - לחץ כאן

הבהרות להסכם "הסדר לרבים" עם החברה המנהלת

1. פרטי המעסיק יהיו בהתאם למוזן לאתרpensiahova.co.il (להלן "האתר").
2. סעיף 4ג' מסלול ביטוח יהיה "מסלול עתיר ביטוח נכות ושארים".
3. סעיף 4ד' מסלול השקעה יהיה "פסגה כללי".
4. סעיף 5  יבחר סעיף 5א' כלומר שיעורי הפרשות לפי ה קבוע בצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים.
5. סעיף 15 - בהסכם עם החברה המנהלת מועד תחילת ההסכם יהא מועד השלמת הרישום באתר, ובכפוף לכך שהרישום הושלם בהתאם להוראות המפורטות באתר.


== == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == ==

נוסח להסדר רבים

שנחתם בתאריך: ________________

בין : _____________________________________ (להלן "המעסיק")

לבין : איילון פנסיה וגמל בע"מ (להלן "החברה")

והואיל: וברצון המעסיק לצרף את עובדיו כחברים בקרן הפנסיה המנוהלת ע"י החברה, בשם פיסגה קרן פנסיה (להלן: "הקרן")
והואיל: והחברה מסכימה לצרף את עובדי המעסיק כחברים בקרן ובהתאם לתנאי הסכם זה.

אי לכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
2. משמעות המונחים בהסכם זה תהא כמשמעותם וכהגדרתם בתקנון הקרן ( להלן: "התקנון") , ובדין החל אלא אם נאמר במפורש אחרת.
3. הגדרת המונחים
"הקרן" -קרן הפנסיה המקיפה לעמיתים החדשים שבניהול החברה.
"התקנון"-תקנון הקרן כפי שיהיו מזמן לזמן.
"משכורת" -משכורת העובד שממנה מופרשים דמי גמולים לקרן, עד לתקרת השכר המבוטח לפנסיה מקיפה ע"פי כל דין  ואשר דמי הגמולים המשתלמים לקרן מהווים 17.5% ממנה, או כל שיעור אחר בהתאמה- עלפי התקנות.
"דמי גמולים"- תשלומים חודשיים מהעובד והמעסיק ע"פ התקנון והדין החל , המשולמים לקרן.
"הדין החל"-כל כללי הדין והוראות רשויות האוצר הנוגעים לנושאים שבהסכם זה.
"האישור הכללי"-האישור הכללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצוןיי פיטורים תשכ"א 1963 שפורסם בי.פ. 4659 י.פ. 4803 ובי.פ 4970 על תיקוניו ותוספותיו.
4. א. המעסיק יצרף את עובדיו לקרן פנסיה איילון פיסגה כעמיתים.
ב. המעסיק ימסור לחברה את כל הפרטים הדרושים לה לצירוף עובדי המעסיק. כמו כן , ידאג המעסיק לעדכן את פרטיו האישיים של כל עובד בסמוך לשינוי כלשהו.
ג.העובדים יצורפו במסגרת הסכם זה למסלול ביטוח __________________
ד. העובדים יצורפו במסגרת הסכם זה למסלול השקעה ______________
ה. המעסיק מאשר כי למיטב ידיעתו כל העובדים שיצורפו לקרן הפנסיה היו פעילים בשנתיים האחרונות או מיום העסקתם בחברה לפי הקצרה מבין התקופות ולא אושפזו בבית חולים עקב מחלה או תאונה לתקופה רצופה העולה על שבועיים.
אין האמות כדי לפגוע בזכותו של כל עובד לבחור באופן אישי בקרן פנסיה אחרת או באפיק פנסיוני אחר בהתאם לצו הרחבה להסדר התחיקתי.

* זכותו של העובד לבחור בכל עת מסלול ביטוח/ השקעה אחר, בכפוף להעברת בקשה למשרדי החברה.

5. ** א. המעסיק ישלם לקרן מידי חודש בחודשו דמי גמולים לפי השיעור הקבוע בצו ההרחבה לביטוח פנסיוני המקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים , התשי"ז (להלן :צו ההרחבה) או לחילופין לפי השיעור המצויין בסעיף ב' ובתנאי כי לא יפחת מהמינימום הקבוע בצו ההרחבה.
ב. שיעור התשלום ע"ח תגמולי מעסיק __________.
שיעור התשלום ע"ח תגמולי עובד ____________.
שיעור התשלום ע"ח פיצויים _______________.

השיעורים הנ"ל עשויים להשתנות בהסכמת העובד, המעסיק והחברה ובכפוף לתקנון ולדין החל.

ג. תשלום דמי הגמולים כאמור בסעיף זה לעיל יהיו מידי חודש בחודשו בעד החודש שחלף לא יאוחר מהמועד המתחייב בתקנון.

** בהעדר התייחסות לסעיך 5 ב' , יקבעו שיעורי ההפקדות לאמור בסעיף 5 א'.

6. בכל מקרה אין באמור בסעיף זה כדי להטיל חובה כלשהי על החברה ו/או הקרן מעבר לזכויות שע"פ התקנון ועל יסוד דמי הגמולים המתקבלים אצלה בפועל.
7. כל סכום נוסף שישולם בטעות לקרן שלא בהתאם לקבוע בהסכם זה ו/או בתקנות לא יקנה לעובד זכויות כלשהן בקרן, ויושב למעסיק.
8. בתמורה לתשלומים המפורטים בסעיף 5 לעיל במלואם וכסדרם , תשלם הקרן פנסיה ו/או תשלומים אחרים לזכאים, בהתאם לתקנון הקרן התקף באותה עת.
9. עם הפסקת העסקתו של העובד ,יודיע המעסיק על כך לקרן על גבי טופס המיועד לכך מטעם הקרן וזאת לא יאוחר    מ 30 יום ממועד הפסקת ההעסקה.
10. המעסיק יודיע לקרן עם הפסקת העסקתו של העובד למי ליעד את דמי הגמולים בגין פיצויי פיטורין שהופרשו על ידו. דמי הגמולים בגין פיצויי פיטורין שהופקדו במסגרת פנסיית חובה שייגים לעובד בלבד.
11. החליטו מי מעובדי המעסיק, והמעסיק לאמץ את הוראות "האישור הכללי" לעניין פיצויי הפיטורים , יחתמו על הסכם ביניהם כמתחייב מהאישור הכללי, ויעבירוהו לקרן. משעשו כן, יהיה דין פיצויי הפיטורים אך ורק על יסוד הקבוע " באישור הכללי" .
12. באימוץ הוראות "האישור הכללי" מוותר המעסיק על כל זכות להשבת הפרשותיו לקרן , והכל בכפוף להסכם שנעשה בינו לבין כל עובד , וע"פ יתר התנאים שבאישור הכללי.
13. הפסיק עובד, עמית בקרן, את עבודתו אצל המעסיק, תישמר לו הזכות להמשיך את חברותו בקרן לפי הסכם זה , כאשר כל הזכויות והחובות של המעסיק ע"פי הסכם זה יחולו עליו, והכל בכפוף לחוק ולתקנות. אין באמור בסעיף זה כדי להטיל חובה כל שהיא על המעסיק בקשר עם המשך חברותו של כל עמית בקרן כאמור לעיל.
14. אני הח"מ , מייפה את כוחו של בעל הרישיון , או מי מטעמו , לפנות בשמי לפיסגה קרן פנסיה /איילון פנסיה וגמל בע"מ לשם קבלת מידע ו/או עבור לקוח לביצוע הפעולות הבאות:
  • צרוף עובדי המעסיק שלא בחרו להצטרף למוצר הפנסיוני אלא בהתאם לברירת מחדל כהגדרתה בסעיף 20 (ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) , התשס"ה 2005.
  • הפקדת כספים בעבור עובדי המעסיק והעברת מידע אגב הפקדה כאמור.
  •  קבלת משוב אודות ביצוע ההפקדות עבור עובדי המעסיק.
  • קבלת כל מידע אחר אשר קיימת למעסיק זכות לפי כל דין לקבלו בגין עובדי המעסיק.
15. הסכם זה יהיה בתוקף החל מתאריך __________________.
16. הצדדים מצהירים בזה כי כתובותיהם לצורך הסכם זה הן:

המעסיק ________________________________

החברה והקרן : רח' אבא הלל סילבר 12 רמת גן 520089

כל הודעה שתשלח במכתב רשום לפי הכתובת הנ"ל תיחשב כאילו נמסרקה לתעודתה בתום 48 שעות משעת מסירת המכתב למשלוח בבית הדואר או בסוכנות דואר ישראל.

ולראיה באו הצדדים על החתום:-
            _________________                                                          ___________________
                המעסיק                                                                                        החברה

============================================================================
הבהרות להסכם "עובדים מזדמנים"

1. מועד החתימה ופרטי המעסיק יושלמו בהתאם למוזן לאתר pensiahova.co.il (להלן -"האתר").
2. דיווח באתר על הפסקת העסקה (לעניין זה - לרבות חל"ת) לתקופה ייחשב כדיווח לקרן הפנסיה על הפסקת העסקה.


== == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == ==

הסכם עובדים מזדמנים

               שנערך ב _____________ בחודש _______________ שנת _______________

בין: איילון פנסיה וגמל בע"מ (איילון פיסגה קרן פנסיה)
      (להלן "איילון")                                                                                              מצד אחד

לבין : ___________________ ח.פ _______________________
        (להלן- "המעסיק")                                                                                        מצד שני


הואיל ועובדי המעסיק עובדים על בסיס יומי /שעתי מזדמן ולפיכך אינם עובדים אצל המעסיק באופן רציף וקבוע         (להלן -"עובדים מזדמנים").
והואיל והמעסיק מעוניין לערוך לעובדים המזדמנים ו/או לחלקם הסדר פנסיוני בקופות גמל, המנוהלית ע"י איילון       (להלן "ההסדר הפנסיוני").
והואיל ובהתאם להצהרות המעסיק ולהוראות הדין החלות עליו, אין המעסיק נדרש ואף לא ניתן להעביר בדין עובדים המזדמנים הפרשות להסדר הפנסיוני , בגין חודשים בהם אינם עובדים ואינם זכאים לקבלת שכר עבודה.
לפיכך מצהירים , מתנים ומסכימים הצדדים כדלקמן:


1. כל העובדים שיצורפו ע"י המעסיק להסדר הפנסיוני החל ממועד חתימת הסכם זה, יחשבו כעובדים מזדמנים.
2. עובדים אשר צורפו ע"י המעסיק להסדר הפנסיוני בטרם חתמית הסכם זה, ואשר מפורטים ברשימה המצורפת כ" נספח א " להסכום זה , יחשבו אף הם לעובדים מזדמנים והוראות הסכם זה יחולו עליהם החל ממועד הצטרפותם להסדר זה.
3. המעסיק יעביר לאיילון , מידי חודש בחודשו , רשימה של העובדים המזדמנים אשר זכאים כי יועברו בגינם באותו חודש גמולים להסדר פנסיוני , בה יפורטו נתוני השכר וההפרשות בגינם . עובד מזדמן שלא יופיע ברשימות המעסיק, יחשב כעובד שלא עבד בתקופת הדיווח ולפיכך , אינו זכאי כי יועברו דמי גמולים בגינו עבור עבור תקופת הדיווח.
4. המעסיק יעדכן את איילון בכתב, בדבר כל שינוי בסטאטוס של עובד מזדמן לסטאטוס לעובד חודשי , לרבות הודעה על סיום עבודתו.
5. איילון רשאית לפנות אל המעסיק בכל עת בדרישה לקבלת נתונים ופרטים אודות העובד המזדמן , והמעסיק מתחייב בזה להעביר לאיילון את הנתונים שידרשו על ידיה בתוך 15 ימים ממועד קבלת הדרישה.
6. המעסיק מצהיר כי ידוע לו שבהתאם לחוק פיצויי פיטורים תשכ"ג 1963 , יראו רציפות בעבודתו של עובד, אפילו חלה בה הפסקה שאינה עולה על שישה חודשים וכי ככל שלא יועברו דמי גמולים עבור עובד מזדמן למעלה משישה חודשים רצופים , תהא איילון רשאית אך לא חייבת , לפנות אל המעסיק בדרישה לקבלת מידע אודות סיום עבודתו של העובד המזדמן ו/או נתונים בקשר לעובד המזדמן .
7. לא העביר המעסיק רשימות חודשיות ו/או לא העביר נתונים שנדרשו ע"י איילון, תהא איילון רשאית לנקוט בכל ההליכים המשפטיים המתחייבים , כנגד המעסיק.
8. המעסיק מצהיר, כי אין ולא יהיו לו כל טענה ו/או כל טענה ו/או דרישה כלפי איילון , לרבות מכח הוראות חוק הגנת השכר, תשי"ח- 1958, בגין העובדים המזדמנים.
9. המעסיק מתחייב בזאת לשפות את איילון , עם קבלת דרישתה הראשונה, בגין כל הוצאה שתגרם לה, עקב כל דרישה, טענה ו/או תובענה אשר תוגש ע"י עובד המעסיק ( בין אם עובד מזדמן ובין אם לאו) ו/או מי מטעמו ו/או שאריו , בקשר לאי העברת דמי הגמולים, בין אם התובענה תתקבל ובין אם לאו, לרבות נזקים , ישירים או עקיפים ולרבות בגין הוצאותיה המשפטיות של החברה וכל הוצאה ו/או נזק אחר שייגרם לחברה ו/או למי מטעמה, עקב הגשת התביעה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המעסיק נותן בזאת את הסכמתו ואישורו לצירופו כצד שלישי , בכל מקרה בו תוגש תביעה כאמור, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 ולראיה באנו על החתום

        _______________________                                             ________________________
            איילון פנסיה וגמל בע"מ                                                        המעסיק (חתימה וחותמת)
            (איילון פיסגה קרן פנסיה)
רוצה שנתקשר אליך?
רוצה לכתוב לנו?
לחץ כאן ליצירת קשר
כל הזכויות שמורות © דליאלון סוכנות לביטוח פנסיוני (2011) בע"מ          Spec: IT Solutions | Interface Design: UXpert | Graphics: Hila Design | Development: DIS